Läser in ...

Straffrätt

En grundläggande orsak till att många brott aldrig anmäls och att många brottsoffer (målsägande) inte vill hjälpa till vid brottsutredningar tycks vara att de inte vill eller inte orkar med de påfrestningar som en process innebär. Brottsoffret behöver därför hjälp och stöd för att våga anmäla brottet och för att orka med utredningen.

Vid sexualbrott är det vanligt att brottsoffrets berättelse är åklagarens enda bevis. Detta innebär att det ställs stora krav på brottsoffret, eftersom det är av avgörande betydelse om hans eller hennes berättelse är trovärdig. Av denna anledning har man rätt att få ett av staten tillsatt s.k. målsägandebiträde.

Målsägandebiträde
Ett målsägandebiträde är en advokat eller jurist som tillvaratar brottsoffrets intressen, oftast i mål som rör sexualbrott, olaga hot, rån, utpressning eller misshandel, men även i andra fall om det föreligger särskilda skäl. Målsägandebiträdet ska tillvarata målsägandens intressen och ge stöd och hjälp till målsäganden. Han/hon kan också framställa eventuella yrkanden om enskilda anspråk såsom skadestånd m.m. om detta inte görs av åklagaren, som är inte skyldig att ge hjälp och stöd i samma omfattning som ett målsägandebiträde.

Målsägandebiträdet har dessutom rätt att ställa frågor till dig som brottsoffer för att komplettera åklagarens utredning, t.ex. om det finns omständigheter som inte framkommer tillräckligt klart och tydligt. I många fall handlar det om att ge ytterligare tyngd åt brottsoffrets redogörelse för att ge domaren och nämndemännen ett bättre underlag för deras bedömning. Med ett målsägandebiträde vid sin sida ökar brottsoffrets möjligheter att få bifall för sina eventuella skadeståndsyrkanden. Biträdet kan också hjälpa till att bedöma skadeståndsbeloppets skälighet och begära ett ökat skadeståndsbelopp.

Familjerätt

Familjerätt kan avse t.ex. äktenskapsskillnad eller barns vårdnad, umgänge och boende. Madeleine Käärik hjälper Dig i denna typ av ärenden och vidare med att upprätta bl.a. äktenskapsförord, samboavtal m.m.. I familjerättsliga tvister kan Du ofta få rättshjälp eller rättsskydd ur din hemförsäkring. Du får hjälp på byrån att söka sådant bistånd.

Migrationsrätt

Madeleine Käärik har stor erfarenhet av asyl- och migrationsrätt. Hon arbetar bl.a. med frågor kring uppehållstillstånd, utvisning, familjeåterförening, arbetstillstånd, medborgarskap m.m. Du kan i många fall ha rätt till ett offentligt biträde, vilket innebär att du får en kostnadsfri juridisk hjälp under hela processen.